Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim

Adres tymczasowej siedziby:
 Gdańsk ul. Smoluchowskiego 18 (budynek Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy)

Adres do korespondencji:
 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

tel.: 58 307-74-08; fax: 58 305-36-97
e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl

Szanowni Państwo,

Osoby z niepełnosprawnością, które w nowym 2024 roku złożą wnioski o tzw. świadczenie wspierające, najpierw będą musiały uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. A te wydawać będą wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.  Im głębsza niepełnosprawność, tym wyższa będzie ocena rodzaju i częstotliwości wymaganego wsparcia. A co za tym idzie wyższe świadczenie wspierające.

Co, gdzie, jak i kiedy
Od 1 stycznia 2024 Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności rozpocznie przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia.

Potrzeba wsparcia ustalona będzie osobom, które posiadają :
•    orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – wydane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
•    orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydane przez lekarzy orzekających w ZUS
•    orzeczenia o inwalidztwie – wydane przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia

Osoba niepełnosprawna, aby poddać się ocenie poziomu wsparcia musi złożyć wniosek wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej potrzebę wsparcia można złożyć w postaci:
•    elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
•    w formie papierowej do wojewódzkiego zespołu lub za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wnioski rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wpływu do wojewódzkiego zespołu.

Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany:
•    w wartościach punktowych w skali od 0 do 100
•    na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się
•    za zgodą osoby ubiegającej się w miejscu jej pobytu, albo w siedzibie wojewódzkiego zespołu albo w innym miejscu przez niego wyznaczonym

O terminie i miejscu ustalenia potrzeby wsparcia przez skład ustalający osoba zainteresowana zostanie zawiadomiona nie później niż 7 dni przed dniem wyznaczonego terminu.

Decyzja wydawana będzie na podstawie ostatecznego orzeczenia na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych, jednakże nie dłuższy niż 7 lat.
Od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do wojewódzkiego zespołu składany w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwaga!
Złożenie wniosku przed 1 stycznia 2024 spotka się z odmową wszczęcia postępowania

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 ze zm.)
•    Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym ( Dz.U. z 2023r. poz. 1429)
•    Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia ( Dz.U. z 2023r. poz. 2581)

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem

źródło: https://www.gdansk.uw.gov.pl/6942-osoby-z-niepelnosprawnosciami-zmiana-przepisow-od-1-stycznia-2024-r


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jolanta Banaszewska

Data wytworzenia:
04 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Jolanta Banaszewska

Data publikacji:
04 sty 2024, godz. 10:27

Osoba aktualizująca informacje

Jolanta Banaszewska

Data aktualizacji:
04 sty 2024, godz. 10:29